O nas

Kampania EKON

W styczniu 2016 r. rozpoczęła realizację swoich zadań eko-kampania społeczna EKON organizowana przez firmę Amber-Eco Sp. z o.o we współpracy z Izbą Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu w Katowicach, fundacją Ekon oraz firmą SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o jako Partnerem Strategicznym. Celem kampanii jest kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych.

Adresatami kampanii są przedstawiciele samorządów, gmin, związków gmin i ich mieszkańcy. W społeczeństwie istnieje duży problem z identyfikacją odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych oraz ze zrozumieniem, jakim zagrożeniem dla zdrowia ludzi i środowiska jest nieprawidłowe postępowanie z tymi odpadami. W wyniku tej niewiedzy odpady niebezpieczne często wyrzucane są wraz z innymi zmieszanymi odpadami komunalnymi i powodują w dalszej konsekwencji zanieczyszczanie innych odpadów, które mogłyby podlegać np. przetworzeniu - będących surowcami wtórnymi, a w konsekwencji zanieczyszczeniu środowiska.

Tymczasem odpady niebezpieczne powinny być właściwie segregowane ze strumienia odpadów komunalnych, by zwiększyć bezpieczeństwo pracy pracowników sortowni, nie stanowić istotnego zagrożenia dla środowiska, wreszcie by przetworzyć je w sposób zgony z prawem.

Przedmiotowa eko-kampania społeczna EKON ma za zadanie pokazać te konkretne zagrożenia oraz zachęcić ludzi do zmiany podstawy na bardziej proekologiczną. W ramach działań eko-kampanii Organizator wraz z Partnerami przygotował szereg bezpłatnych działań edukacyjnych dla pracowników i mieszkańców gmin.

Planowane jest także aktywne podejmowanie przedsięwzięć w następujących obszarach:

 • przygotowanie założeń na potrzeby właściwej segregacji i zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,
 • przygotowanie założeń dla władz samorządowych na potrzeby opracowania miejscowego planu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,
 • udzielanie niezbędnych konsultacji w zakresie opracowania SIWZ,
 • współtworzenie gminnych regulaminów utrzymywania czystości w miastach i gminach,
 • konsultacje w zakresie najlepszych praktyk dotyczących organizacji niezbędnej struktury GPZON/PSZOK,
 • przeprowadzanie analiz finansowych i projektów budżetów, niezbędnych do realizacji celów w powyższych zakresach,
 • wprowadzenie systemu audytów, monitoringu realizacji zadań.

Realizacja powyższego celu eko-kampanii społecznej EKON, w tym związanych z nim przedsięwzięć niesie ze sobą wieloaspektowe praktyczne korzyści w postaci:

 • wzrostu świadomości wśród mieszkańców – dotyczącej wytwarzanych odpadów oraz zagrożenia ekologicznego spowodowanego niewłaściwym sortowaniem odpadów,
 • braku uszkodzeń urządzeń wykorzystywanych do pracy w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów,
 • zmniejszenie kosztów zagospodarowania poszczególnych „czystych” strumieni odpadów,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie punktów zbiórki segregowanych odpadów niebezpiecznych,
 • zmniejszenie kosztów społecznych i ryzyka zagrożenia dla życia, zdrowia i środowiska,
 • powstawanie nowych miejsc pracy.

Ponadto uważamy, że współtworzenie zintegrowanej strategii ekologicznej, przyczyni się do zbudowania właściwych postaw społeczeństwa wobec środowiska, a także będzie dla każdej instytucji szczególnym wyróżnieniem na rynku w XXI wieku.

Kampania będzie promowana m.in. poprzez własną stronę internetową, portale społecznościowe, a także festiwale ekologiczne oraz inne imprezy towarzyszące. Przekaz kampanii będzie docierał do mieszkańców poprzez ulotki, plakaty kampanii, publikacje prasowe i konkursy ekologiczne proponowane dla poszczególnych grup wiekowych przez organizatorów kampanii.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę kontaktować się z:

Michał Gawroński – koordynator kampanii

tel.:+48 606 932 460

email: biuro@fundacja-ekon.pl

Organizator

AMBER ECO Sp. z o.o.
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

tel.: +48 606 932 460

email: ambereco@ambereco.pl
biuro@kampania-ekon.pl

Współorganizator

Fundacja Ekon
ul. Kobiórska 71c
43-210 Kobiór

tel.:+48 508 032 748

email: biuro@fundacja-ekon.pl