Niebezpieczne

"Ludzie przed ludźmi chronią przyrodę" - zapraszamy do zapoznania się z materiałem edukacyjnym.

Ludzie przed ludźmi chronią przyrodę

Co to są odpady niebezpieczne?
Odpady, które ze względu na swe pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości lub okoliczności stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego !
Odpad jest niebezpieczny, jeśli posiada co najmniej jedną z  właściwości: wybuchowość, utlenialność, łatwopalność, działanie drażniące, szkodliwość dla zdrowia, toksyczność, działanie rakotwórcze, żrące, zakaźność, teratogenność (wywoływanie wrodzonych deformacji), mutagenność (wywoływanie zmian genetycznych), eko-toksyczność.

Jak rozpoznać odpad niebezpieczny?
Każde opakowanie, w którym znajduje się substancja lub produkt o właściwościach niebezpiecznych oznaczona jest piktogramami:

Znaczna część odpadów niebezpiecznych wytwarzana jest przez przemysł, ale źródłem odpadów  niebezpiecznych są także gospodarstwa domowe.

Odpady niebezpieczne w Twoim domu
Odpady niebezpieczne jakie znajdujemy w naszych mieszkaniach nie powinny być wyrzucane do  kolorowych pojemników  na odpady segregowane i nie powinny się znaleźć w pojemnikach na odpady mieszane!

Ciekawostka:

  • Zawartość odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych wynosi średnio od 3,5 do 14,1 kg na jednego mieszkańca w ciągu roku.

Jak prawidłowo postępować z odpadami niebezpiecznymi?
Takie odpady można oddawać albo do GPZON-ów – Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych albo do PSZOK-ów –Punktów  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Czasami gminy na swym terenie tworzą też tzw. Eko-punkty, do których można oddać nieodpłatnie np. pralkę, lodówkę czy  inne urządzenie elektryczne czy też zużyte opony, przeterminowane leki etc…

Tablica selektywnego gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych
Klasyfikacja według rodzajów odpadów:

  • Kwasy: kwas chlorowodorowy, kwas z akumulatorów, kwas siarkowy, odkamieniacze
  • Zasady: soda, amoniak, ługi
  • Odpady stałe pastowate: farby, lakiery, woski, kleje, wywabiacze, szpachlówki, żywice, brylantyna
  • Rozpuszczalniki: rozcieńczalniki, wywabiacze, benzyna lakiernicza, benzyna, olej gazowy
  • Utleniacze: chloran sodowy, woda utleniona, produkty basenowe (tabletki utleniające)
  • Produkty fitosanitarne, grzybobójcze i pestycydy : środki owadobójcze, środki do pielęgnacji roślin ogrodowych, środki chwastobójcze
  • Puste opakowania po olejach samochodowych, filtry olejowe
  • Aerozole
  • Produkty laboratoryjne

Jak odpady niebezpieczne są unieszkodliwiane?
Jednym z najskuteczniejszych i najlepszych sposobów  unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych jest ich spalenie w instalacji gdzie prowadzony proces jest całkowicie bezpieczny dla ludzi i środowiska.
Jedną z takich instalacji jest spalarnia  w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., która w czasie spalania odpadów wytwarza dodatkowo energię cieplną i elektryczną, działając  z myślą o oszczędzaniu zasobów naturalnych.
Spalarnia ta jest skomplikowaną instalacją będącą pod stałą kontrolą ludzi tam pracujących. Kontrolują oni odpad od jego przyjazdu do zakładu,  przeprowadzają jego badania w laboratorium, po czym unieszkodliwiają w  wielkim piecu,  sprawdzając cały czas spaliny wytworzone w czasie spalania.
Droga odpadu od jego przyjęcia na zakład do jego końcowego unieszkodliwienia:

Jak mieszkaniec danej gminy może się pozbyć odpadów niebezpiecznych?
Przeterminowane leki
Przeterminowane leki uznawane są za odpady niebezpieczne, wymagające specjalnego deponowania na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie ich przydatności stają się wrogiem środowiska naturalnego.
Wrzucanie przeterminowanych leków do śmieci czy w toalecie nie jest dobrym sposobem ich utylizacji, gdyż stosowane współcześnie metody oczyszczania ścieków nie są odpowiednio do tego przystosowane. Ponadto, obecne w ściekach komunalnych mikroorganizmy w wyniku kontaktu z antybiotykami mogą nabywać oporność na te leki. W przyszłości może to skutkować poważnymi trudnościami w leczeniu pacjentów. Wiele  gmin  rozpoczęło  pilotażowy program zbiórki przeterminowanych lekarstw. Obecnie do programu przystąpiły wszystkie punkty apteczne z terenu gminy. W aptekach zostały ustawione pojemniki, do których można nieodpłatnie wrzucać przeterminowane lekarstwa w każdej postaci: tabletki, drażetki, ampułki, maści, proszki, syropy, krople, aerozole oraz opakowania po lekach. Stamtąd odbiera je upoważniona firma -………………………………………….. z którą Gmina …………. ma podpisaną umowę. Zbiórka jest gwarancją, że zostaną one unieszkodliwione w sposób bezpieczny dla środowiska.

Elektrośmieci
Elektrośmieci zawierają trujące substancje, takie jak rtęć, kadm, związki bromu, ołów czy chrom, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego wpływają kancerogennie i mutagennie na żywe organizmy. Przedsiębiorstwa wykorzystują do produkcji swoich urządzeń różne szkodliwe substancje. Przykładowo, świetlówka kompaktowa zawiera toksyczną rtęć. Dlatego tak ważne jest bezpieczne utylizowanie zużytych lamp fluorescencyjnych. W tym celu, powinniśmy oddawać je do punktu skupu bądź wrzucać do przeznaczonych do tego celu kontenerów, które minimalizują ryzyko rozbicia i przeniknięcia toksycznych substancji do gleby i wody.

Baterie
Bateria, ten mały pojemnik energii zawiera ok. jednego grama czystego srebra. Ilość ta wystarcza do zanieczyszczenia 1 metra sześciennego ziemi lub 400 litrów wody, w szczególności związkami rtęci. Do produkcji baterii potrzeba 50 razy więcej energii, niż sama posiada. Na rynek krajowy trafia rocznie ponad 250 milionów sztuk baterii, o łącznej masie 7.100 Mg.
Łatwo obliczyć jakie zagrożenie niesie ze sobą niewłaściwe postępowanie ze zużytymi bateriami. Aby ograniczyć proceder przedostawania się baterii do środowiska naturalnego w całej Polsce, a także w każdej  gminie od  jakiegoś czasu prowadzona jest zbiórka zużytych baterii przy współpracy z rożnymi Organizacjami Odzysku.  Zbiórka baterii prowadzona jest przez placówki oświatowe, instytucje oraz placówki handlowe z terenu całej gminy. Kolejnym przykładem są przepracowane oleje silnikowe. Szacuje się, że 1 kg przepracowanego wylanego do przysłowiowego rowu może spowodować niezdatność do użycia nawet 5 mln litrów wody pitnej, a niewłaściwie spalonego - emisję tlenków metali ciężkich, dioksan i furanów.

 

Organizator

AMBER ECO Sp. z o.o.
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

tel.: +48 606 932 460

email: ambereco@ambereco.pl
biuro@kampania-ekon.pl

Współorganizator

Fundacja Ekon
ul. Kobiórska 71c
43-210 Kobiór

tel.:+48 508 032 748

email: biuro@fundacja-ekon.pl