Aktualności

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje o naszej dotychczasowej działalności.

III Międzynarodowa Eko - Konferencja Ekon 2019: CIRCULAR ECONOMY- THE ECONOMY OF THE FUTURE

Wdrażanie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Polsce stawia wiele wyzwań przed przedsiębiorcami to wciąż bardzo żywy temat co jest motywacją do organizacji kolejnej edycji Eko – Konferencji EKON. Także już teraz serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym wydarzeniu!
Prace nad wdrażaniem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Polsce z roku na rok nabierają tempa.
2 grudnia 2015 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat
Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym.
Pakiet wskazał priorytety Unii Europejskiej tj. wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi w celu pełnego wdrożenia nowych zasad polityki ekologicznej i surowcowej.
Część z tych propozycji jest już obecnie wdrażana albo jest przedmiotem dyskusji pomiędzy zainteresowanymi stronami. Inne wciąż oczekują na opublikowanie lub przekazanie do konsultacji.
Państwa członkowskie Unii Europejskiej różnią się od siebie i nie ma jednego modelu przejścia na GOZ. Dlatego też, jedną z konkluzji spotkania ministrów UE na Radzie do spraw Środowiska w czerwcu 2016 r. jest propozycja, aby państwa członkowskie – śladem Komisji Europejskiej – opracowały tym razem krajowe programy implementujące koncepcję GOZ. Jest, bowiem niezbędne, aby ten nowy model gospodarczy miał kompleksową i spójną podstawę oraz realizowany był na wszystkich szczeblach – począwszy od unijnego, poprzez państwa członkowskie, a skończywszy na regionach, województwach i gminach. Poszczególne elementy GOZ są już w tej chwili realizowane, choć często inaczej nazwane. Tworzone dotychczas pod hasłem zielonej gospodarki, zrównoważonego rozwoju albo w ramach działań w obszarze niskoemisyjności, działania te są nierozerwalnie połączone w obieg zamknięty.
Ich podstawowym celem jest to, żeby produkt był jak najbardziej wydajnie produkowany
i wykorzystywany, a odpad po nim zagospodarowany w odpowiedni ekonomicznie i środowiskowo sposób. I coraz częściej te dobre praktyki z różnych części Polski widać zarówno w administracji,
 jak i w przedsiębiorstwach. Ważna jest ponadto spójność wdrażania GOZ z działaniami w innych obszarach.
Właśnie dlatego, przygotowywany jest przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zestaw działań GOZ „ Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym” - projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
GOZ jest zagadnieniem bardzo szerokim, obejmującym nie tylko wszystkie etapy cyklu życia, ale
i dotykający wielu dziedzin życia społecznego oraz bardzo dużej ilości branż gospodarki. Celem Mapy drogowej jest z jednej strony propozycja opracowania działań horyzontalnych, które obejmowałyby jak najszerszy krąg uczestników. Z drugiej natomiast strony dokonuje próby priorytezacji obszarów, głównie ze względu na ich perspektywiczny charakter lub istotne problemy pojawiające się już obecnie.

Dlatego też dokonano podziału na 4 rozdziały:

  1. rozdział I „Zrównoważona produkcja przemysłowa” ma za zadanie zwrócić uwagę na istotną rolę przemysłu w polskiej gospodarce oraz nowe możliwości jego rozwoju;
  2. rozdział II „Zrównoważona konsumpcja” pokazuje jak duży potencjał istniej na tym – często pomijanym etapie cyklu życia;
  3. rozdział III „Biogospodarka” dokonuje próby kompleksowego podejścia do tej branży gospodarki, która szczególnie w polskich realiach wydaje się być szczególnie perspektywiczna;
  4. rozdział IV „Nowe modele biznesowe” wskazuje kierunki rozwoju przedsiębiorców zmierzające do „zamykania obiegu”.”

W styczniu 2018 r. projekt Mapy drogowej GOZ został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

 Źródło: https://www.mpit.gov.pl/media/58665/Mapa_drogowa.pdf

Organizator

AMBER ECO Sp. z o.o.
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

tel.: +48 606 932 460

email: ambereco@ambereco.pl
biuro@kampania-ekon.pl

Współorganizator

Fundacja Ekon
ul. Kobiórska 71c
43-210 Kobiór

tel.:+48 508 032 748

email: biuro@fundacja-ekon.pl